Menu
Winkelwagen 0

Algemene voorwaarden

BG Products B.V.
Spectrumlaan 39
2665 NM  Bleiswijk

Inschrijfnummer K.v.K.: 52503828

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop - al dan niet tot stand gekomen via de website www.baconline.nl - van BG Products B.V., gevestigd te Gouda, hierna te noemen “BG Products”.

2. De koper wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.

3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van BG Products, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.

5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

6. Onder “de website” wordt verstaan: de in lid 1 vermelde website van BG Products.

7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen.

Artikel 2: Aanbod, prijzen

1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. BG Products mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.

2. De in een aanbod of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, reiskosten, handelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden. Per product wordt duidelijk melding gemaakt van het hiervoor geldende BTW-bedrag en de eventuele kosten.

3. Een samengesteld aanbod verplicht BG Products niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag BG Products de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aanpassen.

5. Het aanbod en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

6. Getoonde en/of verstrekte monsters, opgaven van gewichten, eigenschappen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

7. De wederpartij mag verstrekte monsters en brochures zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BG Products niet vermenigvuldigen of aan derden (ter inzage) geven.

8. a. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor BG Products (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van toeleveranciers/de benodigde materialen of grondstoffen, mag BG Products de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan BG Products kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag BG Products er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van BG Products heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat BG Products schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. BG Products is pas gebonden aan:
a. een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra BG Products - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.

3. Tenzij op de website anders wordt vermeld, is BG Products pas aan een bestelling via de website gebonden, nadat zij deze schriftelijk - al dan niet middels een automatisch bericht - aan de wederpartij heeft bevestigd.

Artikel 4: Koop op afstand - bedenktijd, ontbindingsrecht

1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de consument de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden.

3. De in het vorige lid bedoelde bedenktijd bedraagt een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder):
a. de zaak heeft ontvangen;
b. de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in één bestelling meerdere zaken heeft besteld en deze zaken afzonderlijk worden geleverd;
c. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/onderdelen;
d. de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.

4. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling van de consument aan BG Products al

dan niet met gebruikmaking van een door BG Products ter beschikking gesteld modelformulier.

5. Door een ontbinding overeenkomstig de voorgaande leden worden tevens van rechtswege alle eventuele aanvullende overeenkomsten ontbonden.

6. De consument heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van zaken waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

7. Indien de consument de geleverde zaak wil retourneren omdat deze niet voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, gelden de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 5: Koop op afstand - retourzending, terugbetaling

1. Tenzij BG Products de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, moet de consument de zaken onverwijld - maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding - in de originele verpakking, ongebruikt en voor zijn eigen rekening en risico aan BG Products of een door BG Products gemachtigde derde retourneren.

2. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betaalt BG Products alle van de consument - in het kader van de desbetreffende overeenkomst - ontvangen bedragen terug op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als door de consument werd gebruikt.

3. BG Products is niet verplicht eventuele bijkomende kosten terug te betalen die zijn ontstaan doordat de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door BG Products aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering.

4. Tenzij BG Products de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, kan de consument pas terugbetaling vorderen nadat BG Products de zaken retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaken door hem zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

5. BG Products mag retour gezonden zaken weigeren of slechts een deel van de - van de consument - ontvangen betalingen terugbetalen, indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt zijn, gebruikt zijn (verder dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de zaak vast te stellen) en/of beschadigd zijn. BG Products informeert de consument dan direct na ontvangst van de zaken.

6. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als zijn behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.

7. De consument is nooit aansprakelijk noch kosten verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht.

Artikel 6: Inschakeling derden.

Als BG Products dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.

Artikel 7: Levering, leveringstermijnen

1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien BG Products haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.

2. Een overeengekomen termijn gaat in beginsel in op het moment dat BG Products een bestelling aan de wederpartij heeft bevestigd, mits zij op dat moment alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien dit niet het geval is en hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.

3. BG Products mag in gedeelten leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.

4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand, het magazijn of de winkel van BG Products verlaten of BG Products aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.

5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door BG Products te bepalen wijze. BG Products is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.

6. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door BG Products voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.

7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag BG Products de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt BG Products dan binnen een door BG Products gestelde redelijke termijn alsnog in staat de zaken te leveren of haalt deze alsnog af.

8. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. BG Products mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van BG Products en/of het recht van BG Products alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 8: Emballage

1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te gebruiken, blijft eigendom van BG Products en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bedoeld is.

2. BG Products bepaalt of de wederpartij de emballage moet retourneren of dat zij deze zelf ophaalt en voor wiens rekening dit laatste gebeurt.

3. BG Products mag voor deze emballage statiegeld aan de wederpartij berekenen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de overeengekomen termijn, zal BG Products de emballage terugnemen. Het statiegeld wordt dan aan de wederpartij terugbetaald of verrekend met het statiegeld voor de emballage van een volgende levering. BG Products mag hierbij 10% handelingskosten in mindering brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.

4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij aansprakelijk voor deze schade en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld. Indien deze schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, hoeft BG Products de emballage niet terug te nemen. Zij mag deze dan tegen kostprijs, verminderd met het door de wederpartij betaalde statiegeld, bij de wederpartij in rekening brengen.

5. Voor eenmalig gebruik bestemde emballage mag BG Products bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9: Samenstelling zaken, wederverkoop, verplichtingen wederpartij

1. De wederpartij mag geen toevoegingen/wijzigingen - waaronder begrepen verdunning of vermenging met welke (vloei)stof dan ook - (laten) aanbrengen aan de geleverde zaken of derden toestaan dit te doen. De samenstelling van de zaken zoals deze door BG Products worden geleverd staat vermeld op de verpakking van de zaken.

2. Door BG Products geleverde zaken mogen door de wederpartij alleen worden doorverkocht in de originele, van BG Products of haar toeleverancier afkomstige, verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en moet beschadiging voorkomen.

3. Tenzij anders overeengekomen, verbeurt de wederpartij bij overtreding van het bepaalde in de leden 1 en 2 aan BG Products een onmiddellijk en volledig opeisbare boete van € 2.500,00 per overtreding. Dit laat onverlet het recht van BG Products om een volledige schadevergoeding vorderen indien de geleden schade het boetebedrag overschrijdt. De wederpartij legt de in lid 1 en 2 neergelegde verboden ook op aan zijn eventuele afnemers.

4. De wederpartij zorgt ervoor dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door BG Products gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt en dat deze informatie juist en volledig is.

5. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag BG Products de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en BG Products niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van BG Products niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 10: Wederpartij geen vertegenwoordiger/agent

1. De wederpartij is in geen enkel opzicht een vertegenwoordiger of agent van BG Products en heeft geen bevoegdheid om namens BG Products verbintenissen aan te gaan. De wederpartij onthoudt zich van iedere handeling waaruit derden zouden kunnen afleiden dat hij een dergelijke bevoegdheid wel heeft.

2. Bij overtreding van het bepaalde in lid 1 verbeurt de wederpartij een onmiddellijk en volledig opeisbare boete van € 2.500,00 per overtreding en daarnaast een boete van € 450,00 per dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat onverlet het recht van BG Products om een volledige schadevergoeding vorderen indien de geleden schade het boetebedrag overschrijdt.

Artikel 11: Klachten

1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan BG Products. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

2. Overige klachten meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen/toepasselijke houdbaarheidstermijn - schriftelijk aan BG Products. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.

3. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie/toepasselijke houdbaarheidstermijn.

4. Indien bestelde zaken uitsluitend in bij BG Products voorradige (groothandels)verpakkingen of minimale hoeveelheden/aantallen kunnen worden geleverd, kunnen de zaken onderling geringe - in de branche geaccepteerde - afwijkingen vertonen wat betreft opgegeven gewichten, aantallen, maten e.d.. Deze afwijkingen zijn geen tekortkoming aan de zijde van BG Products en hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

7. De wederpartij stelt BG Products in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is, is dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

8. Retourzending vindt plaats op een door BG Products te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

9. Geen klachten zijn mogelijk over:
a. onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of grondstoffen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen of grondstoffen;
b. gebreken van/onvolkomenheden in door de wederpartij goedgekeurde samples;
c. gebreken van/onvolkomenheden in zaken die zijn vervaardigd conform en aan de hand van de in sub b bedoelde goedgekeurde samples;
d. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 12: Garanties

1. BG Products voert de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.

2. BG Products staat gedurende de houdbaarheidstermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

3. Bij het gebruik van de voor productie van de zaken benodigde grondstoffen baseert BG Products zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien door de fabrikant of leverancier voor voornoemde grondstoffen dan wel voor geleverde zaken een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. BG Products informeert de wederpartij hierover.

4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert BG Products alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.

6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt BG Products - naar haar keuze - voor kosteloze vervanging van de zaken dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

8. De consument mag altijd kiezen voor kosteloze vervanging van de zaken, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van BG Products. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door BG Products gegeven garanties/de toepasselijke houdbaarheid, aanvaardt BG Products geen enkele aansprakelijkheid.

2. BG Products is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien BG Products aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door BG Products gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.

5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij BG Products hiervoor aanspreken.

6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

7. BG Products is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door:
a. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens BG Products verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
b. ondeskundige bewaring (opslag) van de zaken;
c. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan BG Products verstrekte informatie;
d. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat BG Products adviseerde en/of gebruikelijk is;
e. of doordat de wederpartij of derden namens hem bewerkingen aan het geleverde hebben uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BG Products.

8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart BG Products voor eventuele aanspraken van derden.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van BG Products of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal BG Products de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 14: Betaling

1. BG Products mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.

2. Bij bestellingen via de website vindt betaling plaats op de wijze zoals aangegeven op de website, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

3. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.

4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan BG Products een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

5. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.

6. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag BG Products bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

7. BG Products geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

8. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag BG Products de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.

9. Bij uitblijven van volledige betaling, mag BG Products de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft BG Products eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.

10. Ontvangen betalingen brengt BG Products eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

11. De wederpartij mag de vorderingen van BG Products niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op BG Products heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

12. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van BG Products totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij aanwezig zijn.

4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.

5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.

6. De wederpartij informeert BG Products direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.

7. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van BG Products.

8. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft BG Products op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

9. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of BG Products een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen BG Products en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van BG Products op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten

1. BG Products is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door haar in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en uitsluitend aan BG Products voorbehouden.

2. Dit betekent onder meer, dat de wederpartij de door BG Products geleverde of vervaardigde zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder de voorafgaande toestemming van BG Products.

3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan BG Products verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die BG Products door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart haar voor aanspraken van deze derden.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. BG Products mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.

2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 18: Overmacht

1. Bij overmacht van de wederpartij of BG Products mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht van BG Products wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van BG Products, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.

3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij BG Products: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van BG Products of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen of activiteiten van cybercriminelen waardoor de website niet (volledig) beschikbaar is, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens BG Products tot aan dat moment nakomen.

Artikel 19: Annulering, opschorting

1. Dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd zoals bedoeld in artikel 4.

2. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag BG Products van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van BG Products en afhankelijk van de al verrichte leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.

3. De wederpartij vrijwaart BG Products voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.

4. BG Products mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.

5. Bij opschorting van de levering(en) op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen per direct opeisbaar en mag BG Products deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten of kosten voortvloeiend uit de opschorting.

6. Kosten die voor BG Products voortvloeien uit het hervatten van de levering(en), zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag BG Products de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 20: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van BG Products, maar BG Products behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.

4. Ongeacht de keuze van BG Products, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan BG Products.

5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag BG Products er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 19 april 2016